Utarbeidelse av kommunedelplan for Råholt / Eidsvoll Verk

Planavdelingen har startet opp arbeidet med kommunedelplanen for Råholt/Eidsvoll verk..

original_1478642920_0868647

I forbindelse med utarbeidelse av planprogram for kommunedelplan for Råholt/Eidsvoll verk, er  Hovedutvalg for næring plan og miljø og Formannskapet invitert til et  arbeidsmøte sammen med administrasjonen den 09.Februar.

Agenda for kvelden vil være innspill og dialog rundt innhold i planprogram for ny kommunedelplan:

- Hvilke utfordringer har vi, som det er viktig å utrede videre i

kommunedelplanarbeidet?

- Kommunedelplanen som fremtidig styringsverktøy for Råholtområdet

– hva er viktig?

I 2015 ble det  gjennomført en mulighetsstudie for sentrumsområdet mellom Eidsvoll Verk stasjon og AMFI Eidsvoll.

Den kan du lese her

Rapporten vil bli brukt i flere sammenhenger i det videre arbeidet med å utarbeide en større plan for Råholt og Eidsvoll Verk stasjonsområdet.

Hensikten med prosessen har vært å etablere en dialog med grunneiere og andre ressurspersoner i en tidlig fase for å diskutere fremtidig utvikling i Råholt. Grunneiere har vært invitert og involvert i prosessen. I tillegg har Eidvoll kommune ønsket å invitere noen aktører som besitter viktig lokalkunnskap, blant disse er velforening, lensmannskontor og ungdomsskole.

Planavdelingen er godt i gang med planlegging av arbeidet med denne planen. Dette vil være en kommunedelplan. Det første som skal skje er å lage et planprogram for arbeidet, dvs. et dokument som sier noe om formålet, rammer og premisser, framdrift, involvering av innbyggerne og den vil også beskrive sentrale temaer som skal tas opp i planen, og om det er behov for utredninger/analyser av forhold som er viktig å ha med i en slik plan, for eksempel trafikkanalyse.

Planprogrammet skal legges ut til offentlig høring av politisk hovedutvalg og vil bli annonsert i lokalavisen og lagt ut på hjemmesiden til Eidsvoll kommune med høringsfrist. Den vil også bli sendt til offentlige myndigheter, berørte lag og foreninger i Eidsvoll. Foreløpig framdrift er at planprogrammet legges ut til offentlig høring i løpet av vinteren 2016.