Lena Frantzen, Hege Granberg, Thor Even Skjølås

Svar på lovlighetskontroll

av Lena Frantzen, Hege Granberg og Thor Even Skjølås

Statsforvalterens lovlighetskontroll har avdekket feil ved Eidsvoll kommunestyres vedtak av, 12.12.2023 i sak PS 23/111, men vi anser ikke disse for å være av en slik størrelsesorden at vedtaket må oppheves som ugyldig. Summen av de forhold som påpekes bryter etter vår vurdering ikke med realismekravet i kommuneloven, gitt kommunens økonomiske situasjon. Plasseringen av innsparingskravet i budsjettet og økonomiplanen bryter imidlertid med bestemmelsene i kommunelovens § 28-1, utdypet i departementets brev av 3/1-24. Det betyr at Eidsvoll kommune oppfyller kriterier for innmelding i ROBEK. Som nevnt i dette brev kjører vi en egen prosess på dette. 

Noe av det Statsforvalteren blant annet hevder er som følger: 

Driftsbudsjettet viser et negativt netto driftsresultat på 21,185 mill. kr i 2024 hvor salderingen skjer blant annet gjennom bruk av disposisjonsfond. Dette selv om kommunen har planlagt en rekke effektiviserings- og omstillingstiltak, som skal bidra til å øke inntekter, samtidig som eiendomsskatten skal trappes ned. Gjelden øker, og beslaglegger større deler av driften til å betjene rente- og avdragsutgifter og andre driftskostnader. Denne kombinasjonen er svært uheldig og drar økonomien i en uønsket situasjon, som igjen gir mindre rom for andre lokale prioriteringer. 

Utfordringen med kommunens nedtrekk er at de ikke er gjennomførbare på det budsjettområdet de er plassert. Eksempelvis skulle kommunen ha plassert reduksjon av de ulike vakante stillinger som har stått tomme over tid på de aktuelle budsjettområder de gjelder. Siden innsparingskravet er lagt inn midlertidig på budsjettområde Felles inntekter og utgifter regnes dette som ufordelt innsparingskrav og gir grunnlag for ROBEK innmelding etter koml. §28-1 første ledd bokstav a og b. Dette selv om kommunens økonomiplan og årsbudsjettet teknisk sett viser balanse uten merforbruk på bunnlinjen. 

Siden vi over mange år har levert solide budsjetter og satt av penger på fond, så reddes Høyre og posisjonen ved at Statsforvalteren vil be departementet om unntak for havne på Robek.

Det er jo smått ironisk, all den tid de gjennom flere år har hevdet at vi ikke kan styre kommunen og at det måtte nye koster til, så er det de gamle kostene som faktisk redder kommunen fra statlig styring akkurat nå. 

Så var det ekstra gledelig at vi fikk 16  mill mer til Eidsvoll gjennom inntekstutjevningen. Det hadde kommet godt med etter denne uttalelsen fra Statsforvalter. Men vi er litt bekymret over at det nå også brukes svært store summer på utredninger for å privatisere eksempelvis helsetjenestene våre, ansattes pensjon og barnehagene våre for å nevne  noe, samt for å se og flytting av legevakten vår ut av kommunen. 

Det blir spennende å se hvordan dette bærer av gårde. Vi tar det til etterretning og vil følge budsjettet nøye i tiden fremover. Vi er også godt orienterte om at mye av det vi opplever nå i vår egen kommune også skjer i skjer i flere Høyre-styrte kommuner som eksempelvis Ullensaker og Lillestrøm. Der har de også så vidt unngått Robek ved at det over år har blitt levert gode resultater og at det er satt av penger på fond under ledelse av Arbeiderpartiet.  

lovlighetskontroll av eidsvoll kommunestyrets vedtak om økonomiplan 2024-2027 og årsbudsjett 2024.pdf 280,3 KB