Spørsmål til ordføreren om mobbing

Hege Svendsen, AP, fremmet spørsmål til kommunestyrets møte 08.03.16 om mobbing.

original_1478638963_0768118

I opplæringslovens står det §9a-3 «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.»

Ordfører, vi må dessverre erkjenne at en del barn og unge i Eidsvoll utsettes for mobbing i skolen.

For Arbeiderpartiet er det viktig å ha nulltoleranse for mobbing, men nulltoleranse må aldri bli en hvilepute. Arbeide mot mobbing må pågå kontinuerlig. Vi må ha fokus, motivasjon, vilje, ansvarliggjøring og innsats for overhode å ha mulighet til å nærme oss målet om null mobbing. Vi må også erkjenne at null mobbing i grunnskolen er et svært vanskelig mål å nå. Men måten vi håndterer mobbing derimot, vil være av stor betydning.

For å motarbeide mobbing, må vi først erkjenne at vi har et problem med det. Det uroer oss i Arbeiderpartiet når vi ser at enkelte skoler i Eidsvoll rapporterer om null mobbing, og at det i ettertid fremkommer at elever på enkelte av disse skolene faktisk har blir mobbet.

Vi i Arbeiderpartiet er opptatt av at problemene skal komme frem slik at vi kan jobbe med dem. Hvordan blir det psykososiale skolemiljøet fulgt opp? Hvordan kan vi bli bedre? Hvordan kan vi lære av det som er skjedd før?

Forskning viser at mobbing er på sitt mest omfattende i antall saker i 5.- 7. klasse. Deretter reduseres antall saker, men de blir mer voldelig og mer utspekulerte.

Men mobbing er ikke isolert til skolearenaen. Mobbinger et samfunnsproblem.

Nettmobbing er også et økende problem. Det har vært igangsatt virkningsfulle, nasjonale kampanjer mot denne formen for mobbing som Eidsvoll kan lære av.

I dagens samfunn der mer og mer skjer på nett, er metodene og hyppigheten for mobbing økende. Slik det var da jeg vokste opp, så levde jeg stort sett i uvisshet om hva andre gjorde sammen etter skolen. I dag får vi bilder på mobilen og datamaskinene døgnet rundt. For de som blir holdt utenfor eller føler at de blir holdt utenfor, så blir det enda mer synlig og enda vondere.

Ut fra de siste års elevundersøkelse ser vi at det er mye som er bra i Eidsvoll skolene, men likevel hører vi om hjerteskjærende mobbesaker i skolene våre. Dette er ikke akseptabelt. Mobbing påvirker psykisk helse, både til ofre og de som mobber. Mange blir syke av å oppleve det stresset det er å bli utsatt for krenkende adferd. Selv de som mobber rammes til slutt av sine egne handlinger

De skal leve videre med seg selv. Vel vitende om hva deres handlinger og valg påførte andre mennesker av smerte og ekstremt redusert livskvalitet.

Ordfører, det er et faktum og en realitet at mobbing er skadelig både for den enkelte og ødeleggende for fellesskapet. Derfor er det vårt felles ansvar å slå fast at mobbing er helt uakseptabelt. Derfor ordfører, er det utrolig viktig at ingen foreldre i Eidsvoll skal bekymre seg for å sende sine barn til skolen. De skal være helt trygge på at de blir tatt godt vare på mens de er på skolen.

En av utfordringene er at mobbing ikke er isolert til skoleverdenen. Derfor er det bra at også andre deler av barn og unges verden trekkes inn i arbeidet.

Arbeiderpartiet mener at Eidsvoll skolene skal arbeide enda mer målrettet for å skape et trygt skolemiljø og forebygge mobbing. De skal også være beredt på å håndtere eventuell mobbing som oppstår. Derfor er mener Arbeiderpartiet at det vil være viktig å styrke det forebyggende arbeidet, styrke kompetansearbeidet og ha en felles handlingsplan mot mobbing i Eidsvoll skolen.

Arbeiderpartiets har derfor følgende spørsmål til ordføreren:

Spørsmål til ordføreren:

1. Hva gjør Eidsvoll kommune i dag i arbeidet mot mobbing i skolen? Finnes det en felles handlingsplan mot mobbing i Eidsvoll? Om ikke, vil ordføreren be Rådmannen om å utarbeide en slik felles plan mot mobbing som beskriver tiltak både for forebygging og håndtering av mobbing og krenkende handlinger og legge den frem for Hovedutvalg oppvekst og kultur i løpet av 2016?

2. Vil ordføreren be Rådmannen om å utrede mulighetene og kostnadene for om Eidsvoll bør bli med i det forebyggende og holdningsskapende programmet MOT og fremlegge det som en sak for Hovedutvalg for oppvekst og kultur i løpet av 2016?

3. Hva gjør Eidsvoll Kommune for at alle skoler skal sikre kunnskapsbasert arbeid mot mobbing inkludert nettmobbing? Om det ikke allerede er det, vil Ordføreren påse at dette må være en naturlig del av skolenes kompetansearbeid, som arbeidet med annen fagkompetanse i læresituasjonen?

4. Vil ordføreren be rådmannen om å utrede muligheten for en årlig heldagskonferanse der FAU, skole, barnehage, og faginstanser som barnevern, BUP og administrasjonen, møtes på tvers både for å jobbe med å forebygge mobbing men også for å dele kompetanse på andre felt?

Svar fra ordfører:

1. Alle skolene i Eidsvoll prioriterer arbeidet mot mobbing høyt. Vi har en nulltoleranse, og alle har egen handlingsplan mot mobbing. Den inneholder plan for forebygging, avdekking, handling, oppfølging. Rutine for oppfølging av mobbesaker er lik for alle skolene i dag. I forbindelse med tiltak beskrevet i pkt. 2 vil det neste skoleår bli utarbeidet en felles handlingsplan lik for alle skolene. 2. Eidsvoll kommune har akkurat inngått en avtale med Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus om deltagelse i Læringsmiljøprosjekt pulje 3, som ledes av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Dette vil pågå neste skoleår med basis på Vilberg og Dal skoler, men skal gi effekter for det samlede arbeidet for et godt læringsmiljø for alle skolene i Eidsvoll. Utfra dette er det ikke ønskelig å gå inn i nye tiltaksprogrammer, f. eks MOT, nå.

3. Skolene i Eidsvoll kommune har tidligere år vært bistått av Dan Olweus, ZERO, og PALS, som støtte for utvikling av kompetanse og planer for arbeidet mot mobbing og for et godt læringsmiljø. I tillegg brukes PP tjenesten aktivt i dette arbeidet. Skolene har aktivt drevet kompetanseutvikling i forhold til klasseledelse og læringsmiljø med eksterne fagmiljøer de senere årene. Ungdomsskolene deltar nå i Ungdomstrinn i Utvikling hvor klasseledelse og læringsmiljø er et av områdene det utvikles ny kompetanse på. 4. Vi har arenaer i dag hvor flere av de instansene som nevnes møtes jevnlig. En årlig heldagskonferanse kan være en god måte å videreutvikle dette på til det beste for barn og unge i Eidsvoll.