Spørsmål om tidlig utskrivning av fødende fra 1.juli

Hege Svendsen (AP) fremmet 09.06.16 følgende spørsmål vedrørende tidlig utskrivning av fødende til kommunestyrets møte 14.juni 2016:

original_1478638958_4164495


Fra 1. juli i år har Ahus vedtatt at de vil sende hjem flere fødende etter kun ett døgn på

sykehuset. Dette gjelder også førstegangsfødende. Dette har tidligere vært slik at man

kunne dra fra sykehuset etter ett døgn, men da mer frivillig. Jeg har undersøkt saken og

har blitt beroliget med at kommunen føler de er godt forberedt og har kontroll på dette.

Det sies at de nybakte mødrene ikke skal sendes hjem før de har kommet i gang med

amming, at de fortsatt er Ahus sitt ansvar og at man kan både ringe sykehuset og komme

inn igjen ved problemer. Her i Eidsvoll har vi også legevakt og helsestasjonen klar til å ta

dem imot om nødvendig. Det starter også en ny jordmor i Eidsvoll i august. Det er

betryggende. Men jeg er likevel litt bekymret. Hvordan kan man vite at de har kommet

godt i gang med amming etter bare et døgn? Vi vet at de første døgnene er viktig for å

komme godt i gang med amming. Det kan ta noen dager før melken kommer. Både erfarne

og særlig uerfarne mødre kan tro at barnet spiser, at de bare har en sovebaby, men så

viser det seg at barnet ikke får i seg nok næring. Også mors fysiske og psykiske helse etter

fødsel vil være vesentlig. Derfor mener jeg at denne oppfølgingen fra fagpersonell er svært

viktig. Ikke alle forstår at de burde oppsøke en helsestasjon, ikke alle har krefter til det

heller, kort tid etter en fødsel. Dette vil kreve mye av en kommune, økt bemanning på

helsestasjonen og kanskje også en ambulerende jordmortjeneste på sikt. Jeg mener derfor

at vi politikere har et særlig ansvar å følge opp denne saken tett og passe på at vi bevilger

nok ressurser til å ta vare på våre nybakte mødre og nyfødte eidsvollinger i tiden fremover.

Jeg er også ekstra bekymret for at denne endringen skjer midt på sommeren. Hvordan

løser vi dette nå i Juli? En tid som fra før kan være krevende bemanningsmessig for

helsestasjonene våre. Jeg håper derfor at et svar på mine spørsmål vil lette min bekymring.

Spørsmål til ordfører:

1. Hvordan sikrer vi god oppfølging av de nybakte mødrene og de nyfødte eidsvollingene i

tiden fremover?

2. Vil ordfører passe på at vi politikere får fortløpende informasjon om hvordan denne

endringen påvirker helsetjenesten i kommunen, slik at vi kan iverksette strakstiltak om

nødvendig?

Svar fra ordfører:

Administrasjonen er informert om innføring av nye rutiner for hjemreise fra sykehus etter

fødsel, såkalt «Tidlig hjem». Selve rutinen er i tråd med nasjonale retningslinjer/veileder,

og er en videreføring av allerede innarbeidet praksis. Det er kun et utvalg av mødre som

skal få tilbudet, og i veilederen tydeliggjøres kriterier for utvelgelse. Ahus har utarbeidet

informasjonsmateriell til mødre/foreldre og til kommunene. I forkant av innføringen har

Ahus hatt møter med kommunene, representert ved jordmødrene. I disse møtene har ulike

problemstillinger vært drøftet, bl.a. bekymring for innføringstidspunktet, som er 1.juli, og

de konsekvensene det eventuelt kan få for nybakte mødre/foreldre. Helsestasjonen i

Eidsvoll har i tillegg hatt en intern gjennomgang for å vurdere hva endringen vil bety for

kapasiteten i det kommunale tjenestetilbudet. Eidsvoll helsestasjon har i dag en jordmor og

har ansatt en til som starter opp 15.8.2016.

Svar på spørsmål 1.

Helsestasjonen vil følge nøye med på utviklingen i tjenestetilbudet for nybakte

mødre/foreldre. Det er besluttet å samarbeide tett med legevakten, slik at mødre/foreldre

raskt kan henvises tilbake til sykehuset ved behov. Rutinen fra Ahus er også slik at de som

reiser ut innen første døgn, skal tilbake til Ahus for testing/blodprøvetaking av barnet.

Dette betyr at også Ahus har mulighet til å fange opp mødre/foreldre som har behov for

ekstra bistand eller reinnleggelse. Helsestasjonen vil ellers følge rutinemessig opp på

dagtid. I motsetning til tidligere år, er det ventet få fødsler i Eidsvoll denne sommeren. Med

bakgrunn i dette, anser helsestasjonen at tilbudet som gis vil være tilstrekkelig på kort sikt.

Det er samtidig viktig å følge opp eventuelle avvik og melde tilbake til Ahus.

Svar på spørsmål 2.

Ordfører anser det som naturlig at Hovedutvalg for helse og omsorg får en orientering fra

administrasjonen om effekten av endringer i rutiner for tidlig hjemreise i løpet av høsten

2016.