Spørsmål om seksuelle overgrep

Representanten Hege Svendsen (AP) fremmet 27.04.16 følgende spørsmål til kommunestyrets møte 10.05.16:

I den siste tiden har vi hørt om seksuelle overgrep i barnehager i Bergen som ryster. Mange stiller seg spørsmålet: kunne dette skjedd her?

Alle har et ansvar for å gjøre oppveksten trygg for barn – politikere, de som jobber med barn og alle voksne i barns nærmiljø.

Arbeiderpartiet mener at det er viktig at kommunen jobber systematisk med å gi barn kunnskap om sine rettigheter og seksuelle overgrep! Seksuelle overgrep skjer så ofte at det må sees på som et stort samfunns- og folkehelseproblem:

  • Det har store konsekvenser for hver enkelt som er utsatt for overgrep 
  • Det koster samfunnet store summer hvert år
  • Mer kunnskap vil være med på å forebygge seksuelle overgrep

Derfor er alle tjent med at det finnes gode handlingsplaner og strukturer for å forebygge og håndtere seksuelle overgrep mot barn. Handlings- og beredskapsplaner, økt kunnskap hos voksne og opplæring til barn og unge er viktige tiltak for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep. På vegne av Arbeiderpartiet stiller jeg følgende spørsmål:

1. Har Eidsvoll kommune handlings- og beredskapsplaner for å forebygge og håndtere seksuelle overgrep mot barn?

Om ikke, vil ordføreren be administrasjonen få dette på plass?

2. Har de ansatte fått opplæring om seksuelle overgrep mot barn?

Om ikke vil ordføreren be administrasjonen sørge for at de får nødvendig opplæring?

3. Hvordan jobber kommunen med å sikre seg at barn får kunnskap om egne rettigheter?

Svar fra ordfører:

Eidsvoll kommune har en overordnet beredskapsplan for håndtering av større katastrofer, ulykker og hendelser. I tillegg har den enkelte virksomhet egne beredskapsplaner som i ivaretar særskilte områdene.

Familiens Hus, i samarbeid med skole og barnehage, utarbeider i disse dager en håndbok for tverrfaglig samarbeid om barn. Håndboka blir sluttført i juni 2016 og er i første omgang rettet mot de ansatte i kommunen som arbeider med barn. Tematikken som blir etterspurt, er en del av denne planen, i forhold til å kartlegge bekymring og hvordan agere på bekymring. I kvalitetssikringen av planen er nettopp felles kursing av alle som arbeider med barn og unge i vesentlige temaer innebakt. Familiens hus arrangerer 31.08.16 et kurs der styrere, pedagogiske ledere, rektorer og avdelingsledere er invitert, med tematikk vold og seksuelle overgrep mot barn. Familiens hus har i tillegg rutiner for vold mot barn, inkludert tvangsgifte og kjønnslemlestelse.

I de kommunale barnehagene i Eidsvoll er det utarbeidet en beredskapsplan som gjelder «Ved mistanke om vold og/eller seksuelle overgrep eller fare for kjønnslemlestelse». Planen inneholder forebyggende tiltak og tiltak ved mistanke. Dersom en ansatt mistenkes å være overgriper vil også kommunens overordnede beredskapsplaner tre inn. Når det gjelder beredskapsplaner i private barnehager har barnehagemyndigheten ikke full oversikt over disse. Beredskap er imidlertid ett av temaene som tas opp på felles styrermøter. Krav til barnehagens arbeid på dette området fremkommer av Rammeplan for barnehager. Det finnes i tillegg ulike program som barnehagene kan støtte seg til, og hvordan de ulike barnehagene arbeider med tema varierer. Som eksempel på slikt program kan nevnes «Mitt valg» som kommunen i samarbeid med Lions har hatt kursopplegg for. I programmet «Mitt valg» arbeider barnehagene med tema som «Vi tar beslutninger», «Vi tar vare på hverandre» og «Vi tar vare på kroppen vår». I sistnevnte er «Vi lærer om gode og vonde berøringer» et av punktene det arbeides med.

Alle skolene har beredskapsplaner som ivaretar mange områder, men de omhandler ikke spesifikt forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot barn. I skolens læreplaner er imidlertid temaet tatt inn i flere ulike fag for å bevisstgjøre barn og dermed bidra til å hindre overgrep.

Barnehage og skole kan drøfte bekymring om vold og overgrep anonymt med barneverntjenesten per telefon, og barneverntjenesten reiser også ut for å drøfte vanskelige saker dersom behov. Både barnehage og skole kan drøfte mistanker eller bekymringer anonymt med «Uro-imagen»-teamet som består av representant for barnevern, PPT, BUP og helsestasjon.

I samarbeid med de andre kommunene på Øvre Romerike, skal det før sommeren igangsettes et arbeid for å lage en felles plan «Vold i nære relasjoner» hvor forebygging av seksuelle overgrep er ett av flere temaer. Eidsvoll kommune har i forkant av dette arbeidet laget en strategi og det er utarbeidet «voldskort» som informasjon til alle ansatte og vikarer i kommunen, og det er laget en brosjyre med informasjon til å ha på f.eks. helsestasjon, legesenter etc.

Både i skole og barnehage er barns rettigheter tema, dette gjelder både i det daglige arbeidet og gjennom egne prosjekter og temadager.

Med bakgrunn i redegjørelsen vurderer ordfører at det gjøres mye godt arbeid i Eidsvoll for å forebygge og håndtere seksuelle overgrep mot barn.