Spørsmål om ØRI plasser

Hilde Vibeke Stoltenberg (AP) fremmet 08.06.16 følgende spørsmål om ØRI plasser til kommunestyrets møte 14.juni:

original

Hilde Vibeke Stoltenberg (AP) fremmet 08.06.16 følgende spørsmål til kommunestyrets møte:

1. Hva vil ordfører og Eidsvoll kommune gjøre for å sikre seg nok antall ØRI plasser til de som trenger det?

2. Vi har mennesker med nedsatt funksjonsevne som pr i dag har vært forberedt på ØRI plasser over år. Nå får de likevel ikke plass da kommunen ikke har nok antall ØRI plasser. Hva vil ordfører og kommunen gjøre for å sikre et godt nok tilbud til disse det gjelder? (alternativene vil jo være dyrere hvor man mest sannsynlig må gå inn med bpa løsninger, etc).

Svar fra ordfører:

1. Kommunen samarbeider tett gjennom regelmessige møter mellom kommunen, ØRI, Orbit og NAV for å sikre kontroll og oversikt over brukere som har behov for et aktivitetstilbud i regi av blant annet Orbit, ØRI, BOA eller andre alternativ. Alle saker vurderes individuelt med vekt på behov og funksjonsnivå. Brukers ønsker og tidligere

praksis og dagaktivitet eller arbeidstilbudets krav legges også til grunn i vurderingen. Vi tilstreber å tilby det alternativet som vurderes best i den individuelle saken. Dette gjøres i all hovedsak innen vedtatt budsjettramme. Vi er i gang med oppbygging av alternativt tilbud ved BOA, tilpasset en ny gruppe brukere, de fleste avgangselever fra videregående. Nå er imidlertid behovene for et stort antall nye brukere svært ulikt og av hensyn til dette er det foreslått en tilleggsbevilgning på kr 280.000kr for å imøtekomme brukeres individuelle behov (s.20 ØR 1). Dette er fullfinansiering av to VTA (varig tilrettelagt arbeid) plasser (kommunen betaler da 100% av plassen fordi NAV ikke øker antall plasser og betaler sin andel på 75%)

2. Brukernes behov for dagaktivitet eller VTA plass vurderes individuelt og i samarbeid mellom ekstern tiltaksarrangører og egne kommunale tilbud. Brukerne har svært ulike behov og mange ulike alternativer vurderes. Det tilstrebes i all hovedsak å sikre tilbudet innen vedtatt budsjettramme. Alternativer vurderes i særskilte tilfeller, dersom konsekvensene er uheldige innenfor vedtatt ramme og eksisterende muligheter.