Seriøsitetskrav i byggebransjen

På kommunestyremøte den 02. Februar stilte representanten Hege Svendsen spørsmål på vegne av Eidsvoll Ap, vedrørende seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontrakter.

original_1478638960_2691634

På et kurs i januar sammen med blant annet Fellesforbundet, ble Arbeiderparti representantene Hans-Arvid Øberg, Aina E. Helgesen, Lars-Herik Øberg og Hege Svendsen gjort oppmerksom på at Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening og Difi har blitt enige om 11 felles krav til seriøsitet i forbindelse med anskaffelser i byggenæringen. Da dette er et så viktig tema også for Eidsvoll ønsket representantene å fremme denne saken for kommunestyret i Eidsvoll. Saken ble derfor tatt opp som spørsmål til Ordfører på kommunestyremøte den 02. februar.

Se spørsmål og svar under:

Hege Svendsen (AP) fremmet 28.01.16 følgende spørsmål til kommunestyrets møte

02.02.16 på vegne av Eidsvoll AP:

Situasjonen i det norske arbeidsmarkedet er bekymringsfull når det gjelder sosial dumping

og svart økonomi. Sosial dumping er med på å undergrave de fellesskapsverdier vårt

samfunn er bygget på, og vår kommune må være med på å bekjempe denne utviklingen.

Det er skattebetalernes penger som brukes på offentlige byggprosjekter, da må vi sørge for

at offentlige byggprosjekter kommer skattebetalerne til gode. Vi må bidra til å gjøre

næringene attraktiv for unge arbeidstakere, og lønnsom for seriøse aktører i bransjen.

I dag belønner vi skatte- og arbeidskriminalitet hvis vi kun vektlegger pris i

anbudsrundene. Vi sponser brudd på arbeidsmiljøloven og vi tillater kriminelle aktører å

snyte på skatten. Sånn kan det ikke fortsette. Vi ser at metoder som brukes for å utnytte

arbeidstakere og unndra penger for beskatning blir mer og mer utspekulerte. Dette krever

at kommunen har enda tydeligere retningslinjer for hvem vi samarbeider med.

Arbeiderpartiet vil at kommunen stiller krav til samarbeidspartnere for å sikre et seriøst og

anstendig arbeidsliv, derfor vil vi at kommunen tar inn særskilte bestemmelser i våre regler

for innkjøp og anbud.

Sosial dumping er særlig tilstede i offentlige byggeprosjekter. Offentlige kjøp av varer og

tjenester skal være en investering i lokalbefolkning, næringsliv og infrastruktur. Noe annet

er kortsiktig pengebruk. Hverken borgere eller bransjer tjener på at anbudsvinnere får

blåse i kvalitet eller droppe rekruttering. Vi må slutte å handle med dem som trekker

ressurser ut av felleskapet, og bruke felleskapets penger på fremtidens arbeidsplasser. Det

gjør vi ved å sette krav til oss selv.

Vi trenger ikke reise langt for eksempler på gode krav. Andre kommuner har vedtatt en

rekke tiltak mot sosial dumping i bygg- og anleggsbransjen. KS har sammen med

Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening og Difi blitt enige om 11 felles krav til

seriøsitet i forbindelse med anskaffelser i byggenæringen. Her setter det offentlige som

byggherre tak på antall underentreprenører, krav til at arbeid skal utføres av folk med

fagbrev og av faste ansatte, og at det skal være aktive lærlingplasser. I tillegg kreves det

at lønninger utbetales til norske bankkontoer slik at det blir vanskeligere å drive

skattekriminalitet over lønnsslippen. Vi bør være like frempå i vår kommune.

Spørsmål:

1. KS har sammen med Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening og Difi blitt enige

om 11 felles krav til seriøsitet i forbindelse med anskaffelser i byggenæringen. Vet

ordføreren om disse 11 kravene er innarbeidet i bygg og anleggskontrakter i ØRIK

samarbeidet?

2. Og om det ikke er det, vil ordfører ta initiativ til at ØRIK vil innarbeide disse

seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontrakter?

Svar fra ordfører:

1. Ordføreren har blitt gjort kjent med «Seriøsitetsbestestemmelsene», hvor det er

utformet 11 krav for innarbeidelse i bygg og anleggskontrakter. Dette er spesielle

kontrakts- bestemmelser, som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter, som et

tillegg til Norsk Standard. Disse ble sist revidert 2.11.2015 og 10.11.2015. Disse er pr i

dag ikke innarbeidet i ØRIK samarbeidet.

2. Dette vil komme som egen sak til formannskapet i løpet av vårsesjonen