Eidsvoll

Refleksjoner rundt legevakta i Eidsvoll

av Hege Granberg og Guro Holdhus, representanter Eidsvoll Arbeiderparti

Legevakta i Eidsvoll slik den er i dag er truet på bakgrunn av flertallets, les Høyre, INP, FrP, KrF og Pensjonistpartiets, vedtak i høst. I kommunestyremøtet uttrykte Høyres representant at å lukke avvikene i Statsforvalterens tilsynsrapport var sidestilt med å starte opp en ny virksomhet. På bakgrunn av dette la Høyre inn forslag om å flytte Eidsvoll legevakt til Ullensaker, til det vi kjenner som LHL-bygget. Slik vi forstår det vil det innebære å legge ned vår lokale legevakt og kjøpe alle legevakttjenester av den interkommunale legevakta på Jessheim. De som inngår i denne legevakta i dag er Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad kommune. 

En del av oss er gamle nok til å huske tiden når doktor`n, som vi kalte legen, kom hjem til oss. Det var i de tilfellene der vi ikke var akutt og livstruende syke, men heller ikke syntes det var levelig å vente til legekontoret åpnet dagen etter eller på mandag hvis vi ble pjuske i helga. Doktor`n dekket gapet mellom sykehus og legekontor. Senere ble vakthavende lege innlemmet i legevakt på Stensby sykehus som da dekket det samme gapet i helsekjeden. Var det behov for å sy et par sting fikset legevakta det, det samme med andre mindre akutte helsetjenester som ikke burde vente til dagen eller noen dager seinere, eller de ikke var alvorlige nok til å bli sendt til akuttmottaket på Sentralsykehuset i Akershus. 

Stensby sykehus er i dag kun historie. SiA heter nå Akershus universitetssykehus, men befinner seg på samme adresse. Vi har fått en fastlegeordning som gjør at vi har rett til en fast lege som skal følge opp akkurat oss. Denne tjenesten er imidlertid bare tilgjengelig på dagtid og det er ikke sikkert at du får time før om noen dager når du ringer dit med “vanlige” medisinske problemer. Er du virkelig dårlig kan du få en såkalt ø-time, time for øyeblikkelig hjelp. Fortsatt oppsto det et gap mellom de medisinske tjenestene og Eidsvoll kommune etablerte derfor Eidsvoll legevakt med noen observasjonssenger lokalisert til Vilberg i samme bygg som Vilberg helsetun.  

Det har også tidligere blitt grundig vurdert om Eidsvoll kommune skal inngå et samarbeid med den interkommunale legevakta på Jessheim. Kommunen sa nei, i hovedsak pga kostnadene (!) og Eidsvoll legevakt ble skikkelig bygd ut med nye lokaler og har siden vært legevakt for rundt 30000 personer, nå sammen med Hurdal. Det skal sies at Høyre også den gang ønsket en løsning med Ullensaker. 

Eidsvoll Arbeiderparti er godt kjent med Statsforvalterens nylige tilsyn med legevakta og de avvikene som ble avdekket.  Tilsynet ble avholdt våren 2023 og etter dette har virksomheten brukt mye ressurser på å lukke avvikene og videreutvikle organisasjonen i tråd med Statsforvalterens pålegg. Arbeidet har kommet langt og vi kan nå se en legevakt bedre rustet for de oppgavene den skal ivareta. Det er vårt syn at innbyggerne er bedre tjent med en lokal legevakt i Eidsvoll.  

Eidsvoll Arbeiderparti mener at posisjonens utspill også fratar de ansatte motivasjonen i forbedringsarbeidet og at alle ressurser som har vært brukt i dette forbedringsarbeidet blir bortkastet med posisjonens forslag. 

Det tilsynet avdekket er at telefoner ikke blir besvart raskt nok, at det ikke er etablert god og oppdatert nok dokumentasjon etter prinsippene i forskrift om internkontroll i virksomheter. Det innebærer at det kan være forskriftsendringer som ikke er endret i prosedyrene, at trender på avvik ikke har vært nøye nok analysert, vi snakker om ledelse og styring og ikke kvaliteten på den medisinske hjelpen pasientene har fått. Avvikene er alvorlige nok, men etter vårt syn ikke egnet til argumentasjon om å flytte legevakta, men til å intensivere forbedringsarbeidet. 

Det kan også være grunn til merke seg at legevakta på Jessheim så vidt vi vet ikke har hatt noe nylig tilsyn og at vi derfor ikke vet noe om hva Statsforvalteren eventuelt hadde avdekket der. 

Dersom Høyre skal foreslå at alle virksomheter som får avvik fra systemrevisjoner skal legges ned, omlokaliseres eller privatiseres så har vi skaffet oss et større problem enn bare legevakta.  

Et tungtveiende argument som støtter synet på å bevare legevakta på Vilberg har vært og er at den er samlokalisert med både sykehjemmet og bosenteret. Det gir gamle og syke rask hjelp på stedet og forhindrer mye unødvendig transport som blir en ytterligere belastning for de det gjelder. 

Eidsvoll kommune har vokst med flere tusen innbyggere de siste årene og vil med stor sannsynlighet fortsette å vokse. Vi trenger vår egen legevakt, som vi kan utvikle ut ifra kommunens behov og vi ønsker ikke å bygge ned den kompetansen som finnes i vår egen kommune. 

Eidsvoll Arbeiderparti vil videreutvikle legevakta, ikke avvikle som posisjonen går inn for. Eidsvoll trenger en legevakt som styres av kommunen og ikke av et interkommunalt styre der vi får mindre kontroll både på tilbud og kostnader. Hurdal trakk seg ut av den interkommunale legevakta og valgte i stedet å inngå et samarbeid med Eidsvoll. De underskrev en samarbeidsavtale på 30 år da dette var en forutsetning for å bli med i samarbeidet. Vi ønsker ikke at Eidsvoll skal binde seg til en liknende avtale der vi sitter med et tilbud og et samarbeid vi ikke ønsker, men ikke kommer oss ut av. 

En av Høyres representanter sa i kommunestyret at Hurdal kunne få være med i en vurdering av flytting av Eidsvoll legevakt som observatører, ikke som deltakere! Det går i anstendighetens navn ikke an å sette en avtalepartner på sidelinja i en prosess som kan få stor betydning også for dem. Det virker også svært arrogant, for å si det mildt, ikke å lytte til Hurdal som for få år siden gikk ut av samarbeidsavtalen med Ullensaker pga for høye kostnader.  

Eidsvoll arbeiderparti vil utvikle, ikke avvikle Eidsvoll legevakt.