Rådmannens forslag til budsjett

13-14 oktober var kommunestyret på budsjettkonferanse og fikk presentert rådmannens forslag til budsjett.

original_1478638961_5344605

14-14 oktober deltok kommunestyregruppen på budsjettkonferanse sammen med Rådmannen og hans lederstab. Der fikk de en flott presentasjon av alle virksomhetene. Kort fortalt så har veldig mange av virksomhetene fått helt ny ledelse og det gjøres mye og nye grep for å heve kvaliteten i tjenestene og for å bli bedre. Tidligere samme uke kunne vi lese om Barnevernet som har hatt en fantastisk snuoperasjon Les mer her og rådmannen kunne fortelle at det var flere av de andre virksomhetene i Eidsvoll som hadde gjort det samme. Vi fikk også se rådmannens forslag til budsjett. Vi må investere for 2 milliarder i perioden frem mot 2020 og det er blant annet til skoler, barnehager, kommunale boliger, sykehjem, omsorgsboliger og Søndre samfunn.

Det var et fint budsjettforslag sett med Arbeiderparti øyne i forhold til nye stillinger. Han la inn flere nye stillinger innen hjemmesykepleie, barnevern, demenskoordinator, helsesøstre, psykologer med mer.

Han la også inn økning av lærlingeplasser. 

Den store overraskelsen ( ? ) var  forslag om eiendomsskatt. Dette for å dekke inn de enorme finanskostnadene som kommer av at vi må bygge flere sykehjemsplasser, skoler og barnehager. Dette skal vi nå ta stilling til i tiden fremover.

Veien videre med budsjettet:

22.november er det Formannskapsmøte der formannskapet skal gi sin innstilling  og 13.desember skal budsjettet vedtas i Kommunestyret.

Eidsvoll Ap har allerede begynt å jobbe med sine forslag og endringer og vil i tiden fremover jobbe mye og godt for å få frem flere gode Ap saker i budsjettet. 

Vi noterte oss også at også Eidsvoll blir berørt av at regjeringen kutter i de ekstra lærerstillingene i ungdomskolen. Høsten 2012 ble det vedtatt av de rød-grønne å bevilge 1,5 milliarder kroner over en fireårsperiode til 600 nye lærerstillinger i ungdomsskolen. Kriteriet for å få nyte godt av ordningen var todelt: Den gjennomsnittlige gruppestørrelsen måtte være på over 20 elever per lærer, samtidig som elevenes resultater på eksamen og standpunktkarakterer (grunnskolepoeng) måtte ligge under det nasjonale snittet.

Tildelingen førte til at 165 ungdomsskoler, fordelt på alle landets fylker, fikk fra en til fem nye lærere avhengig av skolestørrelse. 

Nå ser det ut til at Eidsvoll mister disse berørte stillingene i vår kommune.