Legevakt

Høyre gråter for sin syke mor

av Hege Granberg og Guro Holdhus

Hege Granberg og Guro Holdhus

Eidsvoll Arbeiderparti vil utvikle og ikke avvikle legevakta vår på Vilberg. Vi har derfor stått stødig og fast på vår politiske retning helt fra opprettelsen av legevakta. Det har ikke fremkommet noen gode argumenter som tilsier at vi skal endre dette standpunktet. Tvert imot.

I Siv Søgnens innlegg fremkommer det at det er mange argumenter for bevaring av legevakta som hun og Høyre ikke forstår. Søgnen skriver blant at "det hevdes at beboerne (på Vilberg helsetun) har behov for nærhet til legen tilknyttet legevakten". Her hevder hun videre at dette ikke er vanlig blant andre sykehjem i landet og at det er sjeldent at de på sykehjem har tilgang til lege 24/7. Siv Søgnen må derfor forstås slik at dette er å betrakte som unødvendig ressursbruk. Hun påpeker videre at det ved andre sykehjem i landet, ved øyeblikkelig hjelp, kontaktes legevakt eller ambulanse.  

Organiseringen av Eidsvoll legevakt med sin nærhet til et av landets største sykehjem har tjent pasienter, beboere og de ansatte godt. Det Siv Søgnen og Høyre tydeligvis ikke har forstått er at nærhet til legevakt gir høy grad av trygghet for pasienter, beboere og de ansatte. Vilberg helsetun har en sammensatt gruppe pasienter og beboere å ivareta, der endringer i helsesituasjonen kan skje plutselig. Det kan være alt fra palliativ pleie, sterkt demente pasienter og pasienter utskrevet fra sykehus som trenger adekvat pleie. Alternativet er å frakte disse pasientene til Ullensaker legevakt eller ringe ambulanse, som kan kjøre pasienten til legeundersøkelse. Dette vil føre til økt press på ambulansetjenesten som i dag har for lite ressurser, og det vil også føre til at veldig syke og skrøpelige pasienter må belastes med transport til lege. Eidsvoll Arbeiderparti er opptatt av menneskeverd og vi oppfatter dette som lite human behandling av syke mennesker.   

Når det gjelder Søgnens forståelse av Statsforvalterens rapport så lurer vi oppriktig på om hun har lest rapporten og i hvilken grad hun har forståelse av revisjonsrapporter generelt. Statsforvalterens revisjonsrapport har sett på systemene som internkontroll/kvalitetssystem (prosedyrer, avvikssystem, osv) ved legevakta. Rapporten viser kun manglende samsvar på revisjonstidspunktet mellom myndighetsfastsatte krav og kommunens kvalitetssystem/internkontrollsystem. Alle som driver med ledelse innenfor fagfeltet helse- og sosial, bør vite at en kontroll fra Statsforvalter ofte medfører avvik - det er nettopp hensikten med en revisjonsrapport, nemlig kontinuerlig forbedring. Vi synes også det er underlig at Søgnen trekker frem at tilsynet avdekker "mange hendelser". Dette er rett og slett feil og undergraving av fakta. Rapporten presiserer derimot at den ikke har gjennomført revisjon på de medisinsk faglige forhold. Vi kan imidlertid minne Siv Søgnen om at Kommuneoverlegen opplyste til alle i hovedutvalget, der hun også sitter, at det er fire klagesaker i hele 2023 og at det er 17000 henvendelser igjennom året. Det faktisk ganske imponerende tall og viser at Eidsvoll legevakt har svært dyktige ansatte. 

Vi mener Høyre og Søgnen vrir på fakta, svartmaler Eidsvoll legevakt og viser manglende forståelse av hva en systemrevisjon er.   

Videre leser vi at Søgnen er opptatt av at innbyggerne skal føle trygghet for at de alltid skal få hjelp når de trenger det. Hun og Høyre oppfattes dessverre ikke særlig troverdige. Dersom Søgnens bekymring for innbyggerne hadde vært reell så hadde hun ikke trukket ressurser ut fra legevakta og helseadministrasjonen for å drive utredning av alternative organisasjonsformer og lokaliseringer. Da ville hun forstått viktigheten av å sette alle ressurser inn på å lukke avvikene ved Eidsvoll legevakt, ikke omdisponere ressurser i dette viktige arbeidet. 

Uroen rundt Eidsvoll legevakt er utelukkende skapt av Høyre og Siv Søgnen selv.  Allerede på første kommunestyremøte der kommunestyret egentlig kun skulle orienteres om Statsforvalterens rapport, så ba Høyre med Søgnen i spissen, om en utredning av sammenslåing med Ullensaker legevakt. Nedsnakking av legevakta og misbruk av Statsforvalterens rapport har blitt brukt som politiske virkemiddel for å få til en virksomhetsoverdragelse med Ullensaker legevakt.   

Alt handler i bunn og grunn om politisk ideologi og det hadde vært enklere og bedre for alle parter om Høyre var tydelige på dette slik de faktisk var i sitt politiske program fra 2019-2023, der de har programfestet at de ønsker å arbeide for en sammenslåing med Jessheim legevakt. Det hadde vært mer realt av Siv Søgnen og Høyre å si at dette handler ideologi. Det er faktisk realt og argumentere utifra forskjellige politisk ideologi og ståsted og ikke tåkelegge saken på denne måten på bekostning av bl.a de ansatte på Eidsvoll legevakt. 

Når det gjelder Høyres tro på stordriftsfordeler kan vi opplyse om at Statsforvalteren også har gjennomført tilsyn på Lillestrøm og Bærum legevakt. Konklusjonene i rapportene er faktisk veldig like vår egen rapport, selv om disse legevaktene ivaretar innbyggere i store kommuner som har svært høye befolkningstall. Statsforvalteren påpeker også der risiko for samtidighetskonflikt og finner systemfeil.  Konklusjonene er at også disse legevaktene har en forhøyet risiko for å ikke kunne tilby innbyggerne forsvarlig helsetjenester (Helsedirektoratet.no). Det er nok et skår i gleden for Høyres tro på stordriftsfordeler at størrelsen for tjenesten ikke er avgjørende for kvaliteten på tjenestene (også i selveste Høyre flaggskipet Bærum da gitt). 

For alle som er opptatt av vi skal beholde legevakta vår i Eidsvoll oppfordrer vi til å fortsette å kjempe for dette. Vi applauderer innbygger initiativet og facebook gruppa "Vi som ønsker å beholde legevakten i Eidsvoll". Eidsvoll Arbeiderparti vil derfor støtte opp om innbygger-aksjonen 21.05.24 i forkant av kommunestyremøtet.