En eldre kvinne geleides gjennom gangene av et sykehjem av en sykepleier. Foto: Øivind Haug

Fritt brukervalg i hjemmebaserte tjenester i Eidsvoll

av Joar Tærud og Hege Kolberg

I budsjettmøtet i kommunestyret i desember la posisjonen frem forslag om fritt brukervalg i hjemmebaserte tjenester i Eidsvoll. Posisjonen hevder at fritt brukervalg i hjemmebaserte tjenester gir pasienter, brukere og pårørende mangfold og muligheter, og at man skal få bestemme mer i sin egen hverdag. 

Bør vi virkelig omfavne denne ideen? Er det virkelig så positivt som det høres ut? Dette er spørsmål vi stiller oss i Eidsvoll Arbeiderparti. Vi støtter ikke fritt brukervalg. Hvorfor gjør vi ikke det? 

Bak den tilsynelatende gode tanken om fritt brukervalg og å "ta alle krefter i bruk" ligger det negative konsekvenser. Når kommersielle aktører tar over kommunale tjenester, fører det til profittorientering og risiko for at midler og ressurser går tapt. 

Spørsmålet er om mangfold og muligheteter faktisk øker ved fritt brukervalg når de private og kommunale tjenestene i praksis er så og si den samme. Forskjellen er at skattepenger i store summer går til profitt og berikelse av private aktører ved bruk av kommersielle, både i inn og utland. Overskuddet kommer derfor ikke kommunens innbyggerne til gode. Ofte ser vi at disse kommersielle aktørene tilbyr flere tjenester, deriblant for eksempel kostbar vikar utleie. Ved å innføre fritt brukervalg bidrar vi til den samme bransjen som på flere måter profiterer på helse. Helse er ikke butikk og bør ikke være i markedets hender.

For at innbyggerne skal få gode tjenester er det viktig med trygghet for de ansatte. Ved å innføre fritt brukervalg splittes tjenesten opp og gir risiko for lavere lønn og pensjon ved kommersielle aktører. Dersom en privat aktør går konkurs eller trekker seg ut, står kommunen igjen og må overta det lovpålagte ansvaret. Dette vil kunne skape en krevende situasjon for den kommunale tjenesten. Hvordan er da pasientsikkerheten ivaretatt? Hvordan er det da å være på vakt i hjemmetjenestene i Eidsvoll? Hvilket beredskap tenker posisjonen at kommunen skal ha i forhold til dette? 

Det finnes ildsjeler og initiativtakere i privat virksomhet som ikke er profittorientert. Og dette er ikke kritikk av personalet i privat sektor. Eidsvoll Arbeiderparti er ikke imot samarbeid med private aktører som et supplement ved behov. Ideelle aktører er en annen sak og kan ikke ses i sammenheng med kommersielle aktører. Vi er positive til å samarbeide med ideelle aktører  som Røde Kors og Bymisjonen o.l.

For Arbeiderpartiet handler det ikke bare om ideologi, men om å beskytte velferdssamfunnet fra alvorlige konsekvenser av en kapitalistisk tilnærming til helse. Posisjonens invitasjon til kommersielle aktører kan bidra til irreversible endringer som vil påvirke samfunnet på kort og på lang sikt. Får de profittorienterte aktørene for stor del av helsetjenestene, vil midler og ressurser gå tapt for offentlig helsevesen. Dette kan på sikt føre til et delt helsevesen med ulik tilgang til helsetjenestene. Slik sett er det, etter vårt syn, reelle og alvorlige konsekvenser som står på spill. 

Ikke alle Høyrestyrte kommuner velger å konkurranseutsette helsetjenestene sine, men ser verdien i å la være, men ikke her i Eidsvoll. Vi ønsker ikke dette for samfunnet og kommunen vår. Derfor stiller vi oss ikke bak fritt brukervalg.