Eidsvoll Kommune er blitt en sykkelbykommune etter initiativ fra AP

Kommunestyrerepresentant Hege Svendsen (Ap) stilte spørsmål til ordfører i sist kommunestyremøte om Eidsvoll kunne melde seg inn i Statensvegvesens sykkelbynettverk, og fikk ja. Nå er kommunen med i nettverket.

original_1478638965_0166585

Hege Svendsen (AP) fremmet 30.08.16 følgende spørsmål til kommunestyrets

møte 06.09.2016:

Rask befolkningsvekst og urbanisering vil i tiden framover gi store utfordringer med tanke

på transportbehov i områder hvor det allerede er stor trafikk. Også i Eidsvoll ser vi at den

store veksten skaper utfordringer for biltrafikken på veiene våre.

Sykling, gåing og kollektivtrafikk må derfor være med å ta veksten i persontrafikken.

Reisevanedata viser at det er realistisk å øke sykkelandelen.

Flere syklister er god samfunnsøkonomi. Å være fysisk aktiv legger grunnlag for sunn vekst

og utvikling hos barn og ungdom, og er viktig for å bidra til god helse i befolkningen. At

flere går, sykler og reiser kollektivt vil bidra til forbedret luftkvalitet, mindre støy og

reduserte klimagassutslipp. Det er også store helsegevinster ved en fysisk aktiv livsstil.

Beregninger viser at en inaktiv 30-åring sannsynligvis vil kunne leve 3-8 år lenger dersom

han/hun begynner med regelmessig fysisk aktivitet i minst 30 minutter daglig. Å sykle til

skole og jobb er en mulig aktivitet. Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å få flere til

å velge sykkel framfor bil på kortere reiser

Syklister kan ha svært forskjellige forutsetninger og behov, fra voksne transportsyklister til

barn i lek og på skoleveg. Dette gjelder særlig med tanke på fysisk tilrettelegging, men

også motiverende kampanjer for å få flere til å sykle mer og lengre.

Utbygging av nye sykkelanlegg, tilrettelegging for sykling på eksisterende

trafikkarealer og bedre drift og vedlikehold i samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og

kommuner er de viktigste virkemidlene for økt sykling. Vinterdriften er særlig viktig.

Kompetanseutvikling, lokale og regionale påvirkningsaksjoner og kunnskapsformidling er

også viktige tiltak. Erfaringer fra samarbeid mellom Kongsberg, Sandefjord, Notodden,

Grimstad, Mandal og Statens vegvesen Region sør viser at samarbeid og felles innsats gir

resultater. I disse byene ble syklingen doblet (antall sykkel-km) i perioden 2006-2009.

Helsedirektoratet har beregnet helsenytten av dette til 250 mill. kr per år.

Gjennom Sykkelbynettverket skal Statens vegvesen støtte og oppmuntre de som primært

er ansvarlige, og inspirere til økt innsats og bistå med kompetanse, verktøy og kunnskap

om sykling og sykkeltiltak. Ansvarlige aktører må ved hjelp av kommunikasjon og

mobilitetspåvirkning, spre kunnskap om fordelene ved å sykle, og de fysiske omgivelsene

må tilrettelegges på en attraktiv og sikker måte slik at det blir enkelt å velge sykkel som

transportform og hverdagsaktivitet

–Hensikten er å oppnå den ønskede økningen i sykkelandelen som et resultat av

samarbeidet.

Sykkelbynettverket har nå 100 medlemmer: 80 kommuner, 15 fylkeskommuner og 5

regioner i Statens vegvesen og er åpent for alle kommuner og fylkeskommuner som ønsker

å melde seg inn. Både medlemskapet og de fleste arrangementene er gratis.

Medlemskap i Sykkelbynettverket gir tilgang til kurs, studieturer og nettverkssamlinger,

samt annen informasjon for bedre å kunne legge til rette for sykling.

Innmelding skjer ved at det fattes vedtak i kommunen eller fylkeskommunen om

innmelding. Slikt vedtak kan fattes av kommunestyre eller fylkesting, eller av den som har

fullmakt til å melde kommunen eller fylkeskommunen inn i et nettverk som dette.

Alle medlemmer må ha en kontaktperson.

Spørsmål til ordfører:

Vil ordfører fatte et vedtak slik at Eidsvoll kommune også melder seg inn i Statens

vegvesens sykkelbynettverk?

Svar fra ordfører:

Tilrettelegging for økt bruk av sykkel som framkomstmiddel har vært et mål siden Nasjonal

sykkelstrategi første gang ble utarbeidet i 2003. Sykkelbynettverket, som ble opprettet i

2005, har vært den viktigste arenaen for kunnskapsformidling, erfaringsutveksling,

samarbeid og nettverksbygging. Antall medlemmer er økende og det har vært gjennomført

en rekke kurs og seminarer, nettverkssamlinger og studieturer. Kompetanseoppbyggingen

har bidratt til mer systematisk satsing i mange kommuner.

Vegdirektoratet står for driften av Sykkelbynettverket og arbeider for at alle

fylkeskommunene og enda flere kommuner blir en del av nettverket. Sykkelbynettverket

arrangerer flere kurs i sykkeltrafikk for planleggere og beslutningstakere. Gjennom

Sykkelbynettverket skal Statens Vegvesen sin rolle som pådriver for økt bruk av sykkel

fremmes ved å spre kunnskap om sykling og sykkeltiltak til medlemmene i

sykkelbynettverket.

Økt sykling gir god samfunnsøkonomi, særlig på grunn av helseeffektene, og det er behov

for å øke innsatsen både fra stat og kommune for å få en raskere planlegging av

sammenhengende sykkelvegnett. Gjennom medlemskap i Sykkelbynettverket får man

tilgang til kurs, studieturer og nettverkssamlinger, samt annen informasjon for bedre å

kunne legge til rette for sykling.

Kort oppsummert, så ønsker jeg at Eidsvoll kommune melder seg inn i Sykkelbynettverket

og støtter dermed Hege Svendsens forslag.


Nå har kommunen meldt seg inn  og forhåpentligvis kommer det masse spennende ut av dette for dagens og fremtidens syklister i Eidsvoll.