EAP adresserer bekymring for tilstanden ved Råholt Bad

Eidsvoll Arbeiderpartis representant Rune Bjerkestrand fremmet 29.3.2017 følgende spørsmål til kommunestyrets møte 4.4.2017.

Spørsmål vedrørende vedlikehold og renhold ved Råholt bad Råholt bad benyttes av mange og er etter denne representants skjønn et av tilbudene vi bør være svært stolt over å kunne tilby befolkningen. Stor er derfor frustrasjonen over at man som folkevalgt mottar mange tilbakemeldinger på opplevelse av mangelfullt vedlikehold, dårlig renhold og stengte basseng på grunn av høye kimtall eller lignende. At basseng blir stengt ved uakseptabel vannkvalitet er isolert sett bra, men griper vi egentlig tak i rotårsaken til avvikene?

Gjennom arbeidet i Hovedutvalg for oppvekst og kultur og i forbindelse med budsjettarbeidet ser vi også at publikumstallet stagnerer eller avtar. Om vedlikeholds-, renholds- og stengningssituasjonene er årsak til dette, se det blir kun en spekulasjon, men det er nærliggende å hoppe til en slik konklusjon.

Eidsvoll Arbeiderpartis bekymring er at besøkstallene vil avta ytterligere på bakgrunn av situasjonen. En videre konsekvens kan bli at vi er nødt til å øke priser for å dekke drifts- og vedlikeholdskostnader. Dette kan bli en svært vond spiral å komme ut av, med synkende omdømme som resultat. Vi skylder kommunens innbyggere å kvalitetssikre at vi har et bra bad, nå og i framtida. 

Spørsmål:

Hva er de underliggende årsaker til at basseng på stenges på grunn av høye kimtall eller liknende? Er vedlikeholdsplanen for Råholt bad tilfredsstillende med hensyn til de krav vi som brukere stiller til slike fasiliteter? Gjennomføres det kundetilfredshetsundersøkelser blant badets brukere? Og blir eventuelt resultatet av slike undersøkelser benyttet til forbedringer? Hvilke planer foreligger for å etablere Råholt bad som et bad med stabil og tilfredsstillende kvalitet over tid, og gjennom dette også økte besøkstall?

Svaret fra ordfører lød:

I hovedsak er det badevannsforskriften som beskriver og definerer vannkvalitet og som angir når vannet er av en slik kvalitet at bassengene bør/må stenges. For å følge opp forskriften har kommunen etablert en egen driftsinstruks.

Når det gjelder det fortløpende renholdet er det innført hyppigere bunnsuging/støvsuging av idrettsbasseng og velværebasseng. Dette gjøres nå tilnærmet hver dag ved at bunnsuger settes ut i basseng ved stengetid og tas opp morgenen etter. Alle bassengene støvsuges i tillegg ved behov, altså når det er synlige partikler som plaster, hår tyggegummi, sand og lignende på bunnen av bassengene. Bunnsuging må av sikkerhetsmessige grunner foretas uten badende i bassengene. Videre er det innført hyppigere dusjrenhold i helger. Det er daglig renhold av kafe, gulvflater, toaletter, garderober, dusjer og badstuer. Hovedrenholdet foretas før og etter publikumsåpningstid. Det er i tillegg renhold av toaletter og dusjer flere ganger daglig, mens badegjester er i anlegget. Skillet mellom luft og vann i basseng, kalt fettrand, vaskes rutinemessig to ganger i uken. Det utføres kraftrengjøring av dusjer, HC-garderober, toaletter og badstuer to ganger ukentlig.

Årsaken til det høye kimtallet som medførte stengning av idrettsbassenget 28.3.2017, skyldes imidlertid ikke dårlig renhold. Det er mest sannsynlig at det høye kimtallet er forårsaket av stillestående vann på utsiden av en duk som ligger i utjamningsbassenget for idrettsbassenget og at denne ikke var tett. Denne duken ble ettermontert av entreprenør som følge av en reklamasjon i 2015. Det ble umiddelbart igangsatt tiltak med å fjerne duken samt rense og desinfisere alle deler og flater i utjevningsbassenget, i tillegg til en ekstra sikring av kjemikaliedosering i vannstrømmen. Nye prøver av basseng og baksystem er tatt og en avventer nå resultatet av disse prøvene. Hvis prøvene viser trygge verdier igjen vil bassenget åpnes for publikum.

Duken i utjevningsbassengene forblir fjernet inntil man har funnet en permanent løsning på dette. Kommunen har inngått samarbeid med Mycoteam (ledende fagmiljø mikrobiell vekst) for å finne en løsning.

Råholt Bad er dimensjonert for 300 samtidige besøkende. På ukedagene er det fortsatt noe ledig kapasitet, mens det i helgene i all hovedsak er fullt utnyttet. Det er viktig for rensekapasiteten at besøkstallet ikke overskrider det dimensjonerte antallet.

Det er ikke utført egen kundetilfredshetsundersøkelse for Råholt Bad. De ansatte i anlegget er lydhøre badegjestenes tilbakemeldinger, som eksempel kan nevnes innføring av hyppigere dusjrenhold i helgene. I oktober 2016 ble det i tillegg opprettet en egen side på Facebook hvor besøkende i badet gir tilbakemeldinger som bidrar til kontinuerlig forbedring.

Generelt jobber kommunen med å forbedre driftsprosessene i anlegget for å sikre ne stabil drift og tilfredsstillende vannkvalitet. Når det gjelder løpende vedlikehold, så følges dette opp rutinemessig. Pr i dag er det ikke kjent at det er noen vesentlige vedlikeholdsbehov.

Det kan opplyses om at de siste prøvene som ble tatt i Råholt Bad torsdag 30.3.2017 nå er ferdig analysert og prøvene viser at vannkvaliteten er i h.h.t. krav. Idrettsbassenget ble derfor gjenåpnet mandag kveld, 3.4.2017.

John-Erik Vika

Ordfører

Oppfølging:

Eidsvoll Arbeiderparti mener kommunen bør gjennomføre strukturerte brukerundersøkelser, slik at vi tilbyr den kvalitet på tjenesten som forventes, samt at vi raskt fanger opp behov for videreutvikling. Dette da tilbakemeldinger via sosiale medier eller via den enkeltes e-post ikke nødvendigvis er representativt for hvordan den generelle opplevelsen av badet er. Eidsvoll Arbeiderpartis representanter vil følge opp dette videre gjennom arbeidet i Hovedutvalg for oppvekst og kultur.

Presse:

Eidsvoll Ullensaker Blad: http://www.eub.no/nyheter/bekymret-for-omdommet-til-raaholt-bad